Gender Equality Plan

3

La dimensió de gènere en la recerca

Objectiu

Promoure la inclusió de la dimensió de gènere/sexe en la recerca com un factor que en millora la qualitat.

Incorporació de la dimensió de gènere a la investigació de l'ICM

Mesura 3.1

El gènere pot ser un factor important en l’excel·lència de la investigació. S’ha demostrat que la inclusió de la dimensió de gènere en la investigació en ciències marines millora la qualitat de la recerca i promou una aplicació més gran dels seus resultats a la població.

Aquesta mesura pretén incorporar la dimensió de gènere a la investigació de l’ICM, fet que suposa un repte important donats els escassos passos que s’han fet fins ara en aquest sentit. Encara que no tots els estudis de recerca són adequats per a incloure plenament la dimensió de gènere, molts d’altres poden tenir efectes i resultats diferents si es té en compte la perspectiva de gènere o les diferències de sexe en el disseny.

Principals accions de la mesura: