Pla d’igualtat
de gènere

Juny 2021-Desembre 2024

Introducció

El treball de l’Institut de Ciències del Mar en matèria d’igualtat de gènere, liderat des del 2017 pel Grup de Treball d’Igualtat, ha permès crear un entorn cada cop més sensible al principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes al centre. Aquest treball ha rebut un impuls clau en obtenir finançament de dos projectes europeus Horitzó 2020, Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing organisations (LeTSGEPs) i Responsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies (ResBIOS). És precisament en el marc del projecte LeTSGEPs que l’ICM elabora el seu primer Pla d’Igualtat de Gènere (GEP).

El Pla respon a la normativa vigent en matèria d’igualtat en l’àmbit de les administracions públiques i els centres de recerca, s’alinea amb les directrius d’Horitzó 2020 de la Comissió Europea en relació amb la integració de la dimensió de gènere a la recerca, i permet que arreli el II Pla d’Igualtat del CSIC al centre.

Previ a la formulació del Pla s’ha desenvolupat un diagnòstic institucional per tal d’establir la realitat específica de dones i homes a l’organització en relació amb la igualtat de tracte i oportunitats, així com identificar les bretxes d’iniquitat i els factors que les produeixen. El diagnòstic no tan sols implica la identificació i conscienciació de situacions de desigualtat i discriminació entre dones i homes, sinó també la possibilitat de prendre decisions informades que permetin revertir aquesta situació. Els resultats del diagnòstic, la normativa vigent, les directrius de la Comissió Europea i el II Pla d’Igualtat del CSIC han estat la base sobre la qual s’ha dissenyat el Pla d’Igualtat de Gènere de l’ICM.

El Pla, que té com a objectiu promoure una transformació estructural que comporti l'adopció i la institucionalització de la igualtat de gènere com a principi transversal de l'ICM, és el resultat de l'articulació d'esforços i del consens intern, establint el marc d'actuació de l'ICM a relació amb la igualtat de gènere.

Per això, el Pla prioritza 8 àmbits fonamentals d’intervenció, fixa els objectius i els resultats concrets a assolir en cadascun, i estableix les mesures i accions a implementar per assolir-los.

El Pla, igualment, assigna recursos i responsabilitats, estableix el calendari d’execució (s’implementarà en els propers 4 anys, 2021-2024), i un sistema de seguiment i avaluació basat en indicadors sensibles al gènere.

El Pla és un document viu que es pot adaptar per respondre adequadament als nous reptes i contextos futurs.

Diagnòstic:
Resultats clau

Diagnòstic*

El diagnòstic ha tingut per objecte establir la realitat específica de dones i homes en relació amb la igualtat de tracte i oportunitats, identificar possibles desigualtats i discriminacions, i determinar els factors o les condicions que les afavoreixen.

Grups de personal

Personal investigador

Personal cientificotècnic

Hi ha una presència desigual de dones i homes en els diferents col·lectius de personal de l’ICM, que es concreta en nivells diversos de masculinització del personal investigador i feminització del personal tècnic. La feminització del personal tècnic i de suport a la investigació il·lustra la segregació horitzontal.

Distribució de personal investigador**

La carrera de les dones està marcada per la segregació vertical. Si a les etapes pre i post doctorals la presència de dones i homes és paritària, les dones van perdent pes a les escales superiors. És “l’efecte tisora” a la carrera investigadora: com més categoria, menys presència de dones.

Homes

Dones

Cap de grup

Hi ha un desequilibri significatiu entre els diferents grups de recerca, dels quals només el 21,4% té caps de grup dones (3 de 14), però en què les dones representen el 44,8% dels seus membres (graus A, B i C**).

Grups de Treball i Comitès

75%

Servei de Suport Científic

83,3%

Comunicació i divulgació

72,7%

Sostenibilitat

65%

Igualtat

50%

Estratègia de recerca

90%

Gestió de residus

60%

Riscos de treball

L’ICM compta amb quatre grups de treball i tres comitès, cadascun amb els seus respectius objectius i accions. Tots ells estan feminitzats a excepció del grup d’Estratègia Científica. Aquesta feminització és molt destacable atesa la naturalesa voluntària del treball que es realitza. És l’anomenat “academic house-keeping” un temps de cura a la “comunitat”.

Dones

* El Diagnòstic ha considerat els últims quatre anys (2016-2019) com a principal període de referència i, anualment, el 31 de desembre com a data de tall.

**Aquesta classificació fa referència a la utilitzada a She figures de la Comissió Europea, (disponible aquí). Adequació graus a Espanya: Grau A correspon a l’escala de professors d’investigació d’OPIs. Grau B, escala de personal investigador científic d’OPIs; escala de personal científic titular d’OPIS; personal investigador distingit; amb contracte del Programa “Ramón y Cajal”. Grau C (primera etapa postdoctoral) personal amb contracte del Programa Juan de la Cierva; obra i servei a càrrec de projectes de recerca. Grau D (etapa predoctoral), equival a personal investigador en formació (FPI, FPU i altres contractes predoctorals de convocatòries competitives).

Pla d’Acció

Per fer plenament efectiva la igualtat de gènere a l'ICM hi ha d'haver un canvi estructural, sostenible i permanent que sigui ferm i visible a totes les normes, processos i pràctiques institucionals. No volem semblar, volem ser.

Objectiu global i àmbits d’intervenció

L’objectiu general del Pla és promoure una transformació estructural que comporti l’adopció i la institucionalització de la igualtat de gènere com a principi transversal de l’ICM.

Per avançar en la consecució d’aquest objectiu, el Pla s’articula al voltant de 8 àmbits d’intervenció. Defineix objectius específics per a cadascun dels àmbits d’intervenció i que orienten els canvis que volen produir-se en cadascun.

Per aconseguir aquests objectius, s’han dissenyat 14 mesures. Es detallen els elements clau de cada mesura.