Gender Equality Plan

7

Pressupostos amb perspectiva de gènere i política retributiva

Objectiu

Garantir la igualtat salarial entre dones i homes, considerant millor els factors que poden comportar una discriminació directa o indirecta entre dones i homes respecte a la remuneració.

Pressupostos amb perspectiva de gènere

Mesura 7.1

Els pressupostos no són neutrals en quant als seus efectes. Els “pressupostos amb perspectiva de gènere” tenen com a objectiu: a) promoure l’equitat, l’eficiència i l’efectivitat en la planificació i la implementació de les polítiques; b) afavorir la transparència en l’assignació i la redistribució de recursos; c) augmentar la conscienciació mitjançant la informació i la participació de les parts interessades, i d) augmentar el desenvolupament de les capacitats humanes des d’una perspectiva d’igualtat.

L’objectiu d’aquesta mesura és introduir la igualtat de gènere al procés pressupostari. Això implica una avaluació del pressupost basada en el gènere, incorporant la perspectiva de gènere en tots els nivells del procés i reestructurant els ingressos i despeses per a promoure la igualtat de gènere. Ser conscient de l’impacte de gènere que implica el procés pressupostari és el primer pas per a iniciar un procés de canvi.

Principals accions de la mesura:

Bretxa salarial de gènere

Mesura 7.2

La bretxa salarial de gènere (GPG) és un indicador clau per a avaluar la política retributiva des d’una perspectiva de gènere i es defineix com la diferència entre el salari mitjà de dones i homes, per a llocs iguals, expressada en percentatge. Aquest indicador posa de manifest fins a quin punt diversos factors combinats poden soscavar la igualtat efectiva entre dones i homes a l’entorn laboral. Alguns d’aquests factors són la segregació horitzontal, les diferències relacionades a la promoció i l’accés a llocs de responsabilitat entre dones i homes (segregació vertical/sostre de vidre) o la càrrega més gran que suposa per a les dones l’esforç per a conciliar la vida personal amb la laboral.

Aquesta mesura pretén avaluar la transparència de la política retributiva per identificar si hi ha GPG a l’ICM i abordar els factors que hi contribueixen.

Principals accions de la mesura: