Gender Equality Plan

2

Governança institucional: Representativitat de gènere en la presa de decisions

Objectiu

Assolir l’equilibri de gènere a la governança institucional, eliminant qualsevol barrera que impedeixi les dones aconseguir llocs de lideratge i permetent que participin en totes les esferes de decisió.

Inclusió del gènere a la governança institucional: impuls de la paritat de gènere als òrgans de decisió

Mesura 2.1

Un canvi cultural i organitzacional efectiu cap a la igualtat de gènere requereix polítiques ben pensades i la integració estructural de la igualtat de gènere a l’organització, incloent-hi la composició dels òrgans de decisió. Això fa referència no només a un equilibri de gènere entre els seus membres, sinó també la inclusió de persones amb consciència de gènere en aquests òrgans.

Aquesta mesura pretén assolir un doble objectiu: assegurar una representació igualitària de dones i homes en juntes i comitès i promoure la conscienciació de l’Equip de Direcció sobre la importància de la igualtat de gènere en la governança institucional, així com la necessitat de transformar gradualment l’organització per a superar les desigualtats estructurals.

Principals accions de la mesura:

Mecanismes i instruments per a la igualtat de gènere a l'ICM: institucionalitzant l'ETF i el GEP

Mesura 2.2

Perquè en una institució el canvi sigui estructural, aquest ha de ser irreversible. És prioritari garantir condicions sostenibles que estableixin la igualtat de gènere com a valor permanent i que comportin un canvi sistemàtic de la institució; és igualment clau promoure, com a pràctica regular, el desplegament d’accions d’igualtat de gènere i abordar els biaixos de gènere.

Per promoure la institucionalització i resiliència de la igualtat de gènere, aquesta mesura proposa una intervenció amb un doble enfocament conjunt:

Promoure el Grup de Treball d’Igualtat (ETF) com a mecanisme de referència relacionat amb les qüestions de gènere.

Posicionar el Pla d‘Igualtat (GEP) com una eina institucional que incorpora accions transformatives dins de l’organització, alineades amb el compromís ple i el compliment dels principis d’igualtat de gènere.

Principals accions de la mesura:

Monitorització de gènere

Mesura 2.3

La recopilació d’informació rellevant en matèria de gènere sobre l’organització constitueix el punt de partida de qualsevol GEP destinat a promoure processos de canvi estructural alineats amb el compliment del principi d’igualtat. Les dades són crucials per visibilitzar qualsevol desigualtat de gènere i això comporta augmentar la consciència col·lectiva. Les dades també són clau per a prendre decisions adequades sobre les mesures necessàries a promoure de cara al canvi institucional. Per tant, és fonamental per a l’ICM millorar l’adquisició i la provisió de dades relacionades amb el gènere.

Principals accions de la mesura: