Gender Equality Plan

1

Participació de les dones en la recerca. Desenvolupament de la carrera professional

Objectiu

Fomentar una cultura d’investigació equilibrada en matèria de gènere, que promogui la igualtat de gènere en les carreres científiques i permeti capitalitzar el talent del personal de l’ICM, tant femení com masculí.

Superant el sostre de vidre: Promoció de les carreres de les investigadores.

Mesura 1.1

Per fer front al fenomen del “sostre de vidre” a l’ICM, volem eliminar les barreres invisibles que impedeixen que les dones assoleixin posicions de lideratge a la institució, permetent que accedeixin als mateixos recursos que els seus col·legues masculins i que participin en la presa de decisions. L’ICM ha d’aprofitar el talent tant de les investigadores com dels investigadors.

Abordarem aquesta problemàtica des d’una doble perspectiva:

Enfortir les habilitats professionals, expertesa i lideratge de les investigadores, atorgant-los les eines per al seu desenvolupament basat en les seves necessitats (suport a la carrera amb enfocament de gènere).

Integrar la perspectiva de gènere en els canvis institucionals, per tal de garantir una promoció professional igualitària i justa, un desenvolupament professional i un equilibri de gènere als equips de projectes.

Principals accions de la mesura:

Desenvolupament de la carrera professional de les joves investigadores

Mesura 1.2

Malgrat que tant dones com homes comencen la seva carrera de ciències marines a l’ICM, són molts més homes els que arriben als llocs de recerca d’alt nivell. Les raons d’això són complexes i tenen moltes arestes, però el que és important des del punt de vista institucional és assegurar que les i els millors professionals científics tinguin oportunitats de desenvolupar la seva carrera i que el gènere no sigui un factor que en determini l’èxit.

Per tal d’augmentar les oportunitats laborals per a les científiques a la següent fase de la seva carrera professional (i per retenir talent), a més de desenvolupar una cultura de recerca compromesa amb la igualtat de gènere, l’ICM implementarà plans de desenvolupament professional per a joves investigadores.

Principals accions de la mesura:

La dimensió de gènere a la investigació: incorporació del gènere al finançament intern

Mesura 1.3

Els problemes del (possible) biaix de gènere i les desigualtats de gènere associades als processos d’assignació de fons s’han demostrat empíricament. Tot i que formalment els estàndards de selecció compleixen amb la igualtat de gènere i s’apliquen correctament, hi ha múltiples formes en què es pot produir una desigualtat de gènere.

Tenint en compte que els biaixos de gènere en les decisions de subvenció poden donar lloc a bretxes de gènere en les carreres de dones i homes, aquesta mesura pretén garantir que la concessió de fons mitjançant convocatòries internes sigui sensible al gènere.

Principals accions de la mesura: